For deg som henviser

Treningsklinikken til Myworkout er lokalisert i Trondheim. Vi har driftsavtale med Helse Midt-Norge og tilbyr spesialisert dagrehabilitering. Oppstarten av tjenester for Helse Midt-Norge startet 2. januar 2018.

Henvisninger

Alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister for innbyggere bosatt i Midt-Norge til private rehabiliteringsinstitusjoner sendes til et felles henvisningsmottak, ReHR. Dette gjelder selv om ønsket rehabiliteringsinstitusjon ligger i annen helseregion.

Fra sykehusavdelinger på St. Olavs og Helse Møre og Romsdal skal henvisning gå direkte til institusjonen (epikrisen fungerer som henvisning).

Fra sykehusavdelinger i Helse Nord-Trøndelag skal det gå melding til ReHR – som så formidler til ønsket institusjon.

Fra poliklinikker i helseforetaket skal henvisning gå til ReHR for rettighetsvurdering, dersom pasienten ikke er i et forløp der rehabilitering kommer som en naturlig følge. Poliklinisk notat benyttes og sendes elektronisk til postkassen «Henvisninger og søknader ReHR».

For mer informasjon om henvisninger i Helse Midt-Norge inkl. sjekkliste, les her.

Generelt om Treningsklinikken og behandlingstilbudet:

Treningsklinikken tilbyr rehabilitering for personer med revmatologiske og inflammatoriske sykdommer, ulike hjertesykdommer og lungesykdommer. Tilbudet gis i alle faser i rehabiliteringen.

Sentralt i vårt behandlingstilbud er individuelt tilpasset effektiv fysisk aktivitet og trening.

Vårt tverrfaglige team består av to professorer i medisin, fysikalsk medisinere, fysioterapeuter, treningsfysiologer, sykepleier, vernepleier, helsepersonell med spesialisering innen psykiatri og ernæringsfysiolog. Det er også fokus på samarbeid med pasientenes egne medlemsorganisasjoner med tanke på likepersonsarbeid.

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272