For deg som henviser

Om Treningsklinikken og behandlingstilbudet

Treningsklinikken har driftsavtale med Helse Midt-Norge og tilbyr både dagrehabilitering og poliklinisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Vårt behandlingstilbud er basert på individuelt tilpasset effektiv fysisk aktivitet og trening.

Vi tilbyr rehabilitering for personer med revmatologiske og inflammatoriske sykdommer, ulike hjertesykdommer og lungesykdommer. Tilbudet gis i alle faser i rehabiliteringen.

Les mer om hvordan behandlingen på foregår her.

Henvisninger fra:

Fastleger og avtalespesialister

Alle henvisninger for innbyggere bosatt i Midt-Norge til private rehabiliteringsinstitusjoner må sendes til et felles henvisningsmottak, Regional vurderingsenhet (RVE). Dette gjelder selv om ønsket rehabiliteringsinstitusjon ligger i annen helseregion.

 

Sykehusavdelninger på St. Olavs, Helse Møre og Romsdal

Henvisning sendes direkte til institusjonen (epikrisen fungerer som henvisning).

 

Sykehusavdelninger i Helse Nord-Trøndelag

Melding skal gå til RVE – som så formidler til ønsket institusjon.

 

Poliklinikker i helseforetaket

Henvisning sendes til RVE for rettighetsvurdering, dersom pasienten ikke er i et forløp der rehabilitering kommer som en naturlig følge. Poliklinisk notat benyttes og sendes elektronisk til postkassen «Henvisninger og søknader RVE».

For mer informasjon om henvisninger i Helse Midt-Norge inkl. sjekkliste, les her.

Årsmelding Treningsklinikken 2018 – skapte 2,5 milliarder kroner i helsegevinst på ett år.

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272