Informasjon om behandlingen – for helsepersonell

Spesialisthelsetjeneste

Treningsklinikken tilbyr rehabilitering for personer med revmatologiske og inflammatoriske sykdommer, ulike hjertesykdommer og lungesykdommer etter driftsavtale med Helse Midt-Norge.

Rehabiliteringen gis som et gruppetilbud bestående av 24 behandlingsdager (5 timer/dag) hvor man kan velge mellom 2 eller 3 dager i uken. Tilbudet består av et forskningsbasert individuelt tilrettelagt rehabiliteringstilbud inklusiv testing, undervisning, trening, samtalegrupper, og kostholdsveiledning.

Vårt tverrfaglige team består av to professorer i medisin, fysikalsk medisinere, fysioterapeuter, treningsfysiologer, sykepleier, vernepleier med spesialisering innen psykiatri og ernæringsfysiolog. Det er også fokus på samarbeid med pasientenes egne medlemsorganisasjoner med tanke på likepersonsarbeid.

Ved oppstart av rehabiliteringen gjennomføres en tverrfaglig kartlegging med individuelle konsultasjoner hos lege, fysioterapeut og sykepleier. Pasientens fysiske ressurser blir målt ved hjelp av arbeidsbelastningstest (VO2) med eller uten EKG-måling enten som en submaksimal eller en maksimal test. Det gjennomføres også kartlegging av pasientens styrke ved hjelp av enten submaksimal eller maksimal styrke testing i utvalgte øvelser. Testene danner grunnlag for individuell dosering av treningen. Ut fra funn fra kartleggingen skreddersyr man i samråd med pasienten en plan for rehabilitering. Det tas hensyn til hvilken rehabiliteringsfase pasienten er i, sykdomsutviklingen, pasientens funksjonsnivå samt pasientens behov, ressurser og muligheter.

Sentralt i vårt behandlingstilbud er fysisk aktivitet og trening. Rehabiliteringen på Treningsklinikken bygger på moderne treningsfysiologiske, pedagogiske og kompensatoriske tiltak ut fra den enkeltes forutsetninger, med sikte på overføring og videreføring av funksjonsbedring også etter oppholdet. Pasientene erfarer igjennom trening at aktivitet ikke er skadelig eller forverrer den sykdomstilstanden, men fører til økt arbeidskapasitet, mestring, livskvalitet og redusert smerte.

Tilbudet bygger på allmenne prinsipper innen rehabilitering som brukermedvirkning, vurdering av rehabiliteringspotensiale, målformulering, gjennomføring av rehabiliteringsplan og kvaliteskontroll.

Alle rettigheter forbeholdt Myworkout AS, Org nr 912 663 272